People

Faculty Scholars

         Dr. Edwin Chow (CV)

         Dr. Nathan Currit (CV)

         Dr. Sven Fuhrmann (CV)  

         Dr. Alberto Giordano (Associate Director) (CV)

         Dr. Jennifer Jensen (CV)

         Dr. James LeSage (CV)

         Dr. Yongmei Lu (CV)

         Dr. Larry Price

         Dr. Yihong Yuan (CV)

         Dr. F. Benjamin Zhan (Director) (CV)

Student Scholars   

         Shelley Burleson

         Junfang Chen

         Nathaniel Dede-Bamfo

         Xi Gong

         Kumudan Grubh

         He (Hannah) Jin

         Yuanda Liu

         Niaz Morshed

         David Parr

         Matt Patton

         Ryan Schuermann   

         Ruojing Wang

         Guixing Wei

         Chunhong Zhao